Doelstelling en beleid

Doelstelling

Het Republikeins Genootschap wil van Nederland weer een republiek maken. Hierbij hoort een democratisch gekozen staatshoofd.

Lees het in 2002 opgesteld Republikeins Manifest!

Beleid

De monarchie is een ontkenning is van de vrije, democratische samenleving. Wij stellen de aantoonbare voordelen van het gekozen, controleerbare staatshoofd  tegenover de onschendbare, enkel vanwege geboorte ingehuldigde vorst.

In ons streven naar de totstandkoming van de Derde Nederlandse Republiek zullen we uitsluitend gebruik maken van wettige middelen. Alle vormen van fysiek geweld keuren we af, alsmede activiteiten die in strijd zijn met de algemeen aanvaarde omgangsvormen.

We richten onze kritiek op het monarchistische regeringssysteem in al haar verschijningsvormen: absoluut, constitutioneel of ceremonieel; hoewel verschillend in gradatie van machtsuitoefening is het ondemocratische aspect van de erfopvolging er niet minder verwerpelijk om. Persoonlijke aanvallen op individuele leden van de koninklijke familie dragen niet bij tot de acceptatie van de republikeinse gedachte en blijven daarom achterwege.

Zolang de monarchie als regeringsvorm in Nederland bestaat ontkomt ook het RG er niet aan soms aandacht te besteden aan personen “van koninklijken bloede”. Met toenemende regelmaat worden incidenten rond de koninklijke familie openbaar. We nemen hiervan kennis en zal op haar website verwijzen naar publicaties hieromtrent. Waar nodig zullen we de gebeurtenis van commentaar voorzien.

We onderkennen dat de Oranjedynastie zich, gesteund door een uitstekend functionerend public relations apparaat, diep heeft weten te wortelen in het maatschappelijk en economisch leven van Nederland. Voorbeelden hiervan zijn de vele bedrijven en organisaties die het predicaat “koninklijk” voeren en het absurd grote aantal Oranje-verenigingen. Massaal rondstrooien met koninklijke onderscheidingen maakt velen schatplichtig aan de monarchie. Door straten, organisaties en instellingen te vernoemen naar personen uit de koninklijke familie is “Oranje” niet slechts een kleur maar een instituut in de Nederlandse samenleving geworden. Kwalijk optreden van leden van die familie, ja zelfs handelingen die voor een normaal burger strafvervolging inhouden, wordt door de Rijksvoorlichtingsdienst verzwegen of, wanneer dit niet mogelijk blijkt, voor publicatie “geschikt” gemaakt.

Twee eeuwen monarchie heeft ertoe geleid dat bij velen de overtuiging is ontstaan dat de “monarch bij de gratie Gods” de samenbindende schakel is in een verdeelde natie en daarom een zegen is voor de democratische verhoudingen in dit land. Tegenover die valse gedachtegang stelt de republikeinse beweging dat ware democratie slechts kan worden bereikt wanneer het volk haar leiders; inclusief de hoogste ambtsdrager, het staatshoofd, in alle vrijheid zelf kan benoemen. Pas dan zijn regering en parlement een betrouwbare afspiegeling van de samenleving; pas dan zijn allen voor de wet gelijk.

De republikeinse gedachte ontleent haar kracht aan de democratische waarden die in de grondwet zijn verankerd. Die grondwet is in wezen een ontkenning van het bestaansrecht van de monarchie. Slechts door toevoeging van gekunstelde constructies die het ware karakter van de grondwet tegenspreken heeft Oranje zich in het hart van de democratie weten te nestelen.

Tegelijkertijd beseffen wij dat twee eeuwen volksverlakkerij zich niet eenvoudig laat uitpoetsen. Het beleid van het RG is er daarom op gericht het Nederlandse volk bewust te maken van het ondemocratische karakter van de monarchie.

RG wil nadrukkelijk geen politieke of levensbeschouwelijke organisatie zijn. Iedere Nederlander, ongeacht achtergrond, politieke overtuiging of levensbeschouwelijke gezindte, die de doelstelling en het beleid van het RG  onderschrijft is een welkome versterking van onze vereniging. Want slechts wanneer kan worden gewezen op een groot aantal leden en sympathisanten zal “politiek Den Haag” zich realiseren dat de republikeinse stem niet langer genegeerd kan worden.

De rol van het staatshoofd in de republiek kan op verschillende wijzen worden ingevuld. Zo zijn in Europa als hoofdstromingen het Franse, het Duitse en het Zwitserse model aan te wijzen. Als Republikeins Genootschap streven we naar een parlementaire republiek, maar het is uiteindelijk aan de kiezer om te bepalen welk model voor ons land wordt gekozen.